Nawigacja

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat jej funkcjonowania, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 2018 "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy" WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI 2016/17 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR Konkurs Matematyczny PANGEA

Konkursy

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 2018 "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"

Regulamin VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” 

na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa

§ 1

Temat i cel konkursu

1.      Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

2.      Cele konkursu:

1)     promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego;

2)      popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

 

 § 2

Organizator i współorganizatorzy konkursu

1.      Głównym Organizatorem konkursu na Mazowszu jest Oddział Regionalny KRUS Warszawa.

2.      Współorganizatorami konkursu na Mazowszu są:

      1) Państwowa Inspekcja Pracy

      2) Dyrekcje Szkół Podstawowych,

      3) Jednostki samorządu terytorialnego,

4) Lokalne lub regionalne mass media (prasa, radio, telewizja, internet), które zgłoszą swój akces.

3.      Współorganizatorami konkursu mogą również zostać inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a także inne podmiot, które zgłosiły chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu.

 § 3

Uczestnicy konkursu

1.      Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu działania Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej,

II grupa – klasy IV-VII szkoły podstawowej.

2.      We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu.

  § 4

Zadanie konkursowe

1.      Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3,
w dowolnej technice, na temat zapobiegania najczęściej występującym
w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.

2.      Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu
z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Pracy nie należy oprawiać.

3.      Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz opatrzona pieczęcią szkolną.

4.      Do konkursu uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną.

5.      Do pracy konkursowej powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Prace plastyczne bez dołączonego formularza nie będą brać udziału w konkursie.

6.      Pracę zgłasza szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych przypadkach rodzic lub opiekun prawny dziecka.

 § 5

Kryteria oceny

Przy ocenie prac konkursowych komisje konkursowe wezmą pod uwagę:

a)     zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie (max. 6 pkt.);

b)     walory estetyczne pracy (max. 2 pkt.);  

c)     oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu (max. 2 pkt.).

 § 6

Organizacja eliminacji

1.      W Województwie Mazowieckim konkurs przebiega w dwóch etapach:

a)     PT KRUS,

b)     wojewódzkim.

2.      Szkoły, z których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, kontaktują się
z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie dostępne będą wszystkie informacje na temat organizacji konkursu. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 6 kwietnia 2018 roku; decyduje data wpływu / złożenia pracy.

3.      Etap I (etap PT KRUS) obejmuje obszarem jedną Placówkę Terenową z terenu działania Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie. Komisja Konkursowa do dnia 17 kwietnia wyłania laureatów I etapu konkursu i przekazuje do 23 kwietnia po jednej pracy plastycznej z każdej kategorii wiekowej wraz z protokołem komisji (załącznik nr 3a do niniejszego regulaminu), formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1) oraz oświadczeniem rodziców / opiekunów prawnych uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2) do Oddziału Regionalnego KRUS
w Warszawie. Wręczenie nagród laureatom I etapu następuje do dnia 5 czerwca.

  1. Etap II obejmuje obszarem województwo mazowieckie tj. teren działania Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie. Uczestnikami II etapu mogą być laureaci
    I etapu, którzy zajęli pierwsze miejsce, z każdej kategorii wiekowej. Komisja konkursowa II etapu wyłania laureatów i do dnia 4 maja 2018 roku przekazuje do Biura Prewencji Centrali KRUS trzy najlepsze prace z obu kategorii wiekowych wraz z protokołem z obrad Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (załącznik nr 3). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom II etapu nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego 2017/ 2018.    
  2. Ogłoszenie konkursu nastąpi w mass mediach współorganizatorów konkursu.
  3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora konkursu o miejscu, sposobie i warunkach przekazania nagród.

 § 7

Nagrody

1.      Nagrody rzeczowe otrzymuje trzech laureatów w dwóch kategoriach wiekowych etapów I i II.

2.      Organizatorzy poszczególnych etapów konkursu współuczestniczą w pokrywaniu kosztów organizacyjnych i zakupu nagród na zasadach uzgodnionych pomiędzy sobą. Organizatorzy mogą pozyskiwać nagrody od fundatorów.   

3.      Rodzice/opiekunowie prawni uczestników konkursu wyróżnionych nagrodami
o wartości powyżej 760,00 zł brutto zobowiązani są do uiszczenia 10% wartości nagród brutto tytułem podatku dochodowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032).

4.      Nagrody rzeczowe:

a) etap I /etap PT KRUS/:

     I nagroda o wartości do 200 zł

    II nagroda o wartości do 170 zł

             III nagroda o wartości do 130 zł

           b) etap II /wojewódzki/:

    I nagroda o wartości do 1.100 zł

    II nagroda o wartości do 850 zł

              III nagroda o wartości do 700 zł

            Wyróżnienie o wartości do 500 zł

§ 8

Rozstrzygnięcie konkursu

1.      Sprawdzenie prac i wyłonienie laureatów konkursu dokonuje komisja konkursowa składająca się z minimum trzech osób.

2.      Przewodniczącym komisji konkursowej na poszczególnych etapach jest przedstawiciel Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie.

3.      Do zadań komisji konkursowych należy: czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, przygotowanie nagród, przeprowadzenie, rozstrzygnięcie, sporządzenie protokołu komisji konkursowej (w którym znajdą się informacje o wynikach, przyznaniu, wręczeniu nagród), sporządzenie potwierdzenia odbioru nagród oraz sprawozdania z przeprowadzonego konkursu.

4.      Skład komisji konkursowych działających na obszarze Placówki Terenowej KRUS wyznacza kierownik PT KRUS w porozumieniu ze starostami oraz innymi terenowymi współorganizatorami konkursu z terenu PT KRUS.

5.      Komisje działające na terenie PT KRUS powołuje Dyrektor OR KRUS
w porozumieniu z kierownictwem PT KRUS.

6.      Komisję wojewódzką złożoną z przedstawicieli Kasy oraz przedstawicieli współorganizatorów konkursu powołuje Dyrektor OR KRUS.

7.      Do zadań wojewódzkiej komisji konkursowej należy:

a)     koordynacja przebiegu eliminacji w sposób zapewniający ich prawidłowy przebieg;

b)     wyłonienie laureatów etapu wojewódzkiego i sporządzenie protokołu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (załącznik nr 3 do regulaminu); nie dopuszcza się przyznawania miejsc ex quo, a postanowienia i werdykt Wojewódzkiej Komisji Konkursowej są ostateczne.

8.      Komisja może dokonać innego podziału nagród w zależności od merytorycznej oceny prac.

9.      Komisje konkursowe działające na terenie placówek terenowych KRUS sporządzają protokoły z przeprowadzonych przez siebie konkursów i przekazują je do komisji wyższego szczebla (wzór stanowi załącznik nr 3a do regulaminu).

10. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego
z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. ,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

      

§ 9

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

1.     Termin ogłoszenia wyników i sposób wręczenia nagród zostanie ustalony przez

      organizatora i współorganizatorów poszczególnych etapów konkursu.

2.     Otrzymanie nagród kwitują uczniowie, opiekun prawny lub dyrekcja szkoły na 

      protokole odbioru nagrody.

 § 10

Postanowienia końcowe

1.      Organizator nie zwraca dostarczonych prac. Z chwilą zgłoszenia danej pracy do konkursu, na Organizatora, tj. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przechodzą nieodpłatnie własność pracy oraz przysługujące uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do tej pracy; nieograniczone czasowo i terytorialnie, na następujących polach eksploatacji: prawo do korzystania z pracy na własny użytek, udostępnienia osobom trzecim, utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotnienia, wprowadzania do pamięci komputera, publikowania. Organizator jest też uprawniony do wykonywania w imieniu uczestnika osobistych praw autorskich do zgłoszonej pracy.

2.      Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne
z prawem, posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw innych osób.

3.      Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

4.      Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest podpisanie przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka oświadczenia o wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U.
z 2016 r. poz. 922), stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

5.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Centralna Komisja Konkursowa.

6.      Regulamin konkursu jest dostępny m.in. na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl oraz w jednostkach terenowych KRUS.

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek 17.01.2019

Czwartek 17.01.2019

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu
E-mail szkoły: sp2@blonie.pl
Informacja e-mail: sp2@blonie.pl
Telefon: 22 7253260
Adres szkoły: ul. Narutowicza 21; 05-870 Błonie