Nawigacja

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat jej funkcjonowania, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2016/17 WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI 2016/17 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR Konkurs Matematyczny PANGEA

Konkursy

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2016/17

PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU POLONISTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

w roku szkolnym 2016/2017

 

I. CELE KONKURSU

-rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego myślenia uczniów,

-rozwijanie umiejętności samokształcenia i docierania do informacji,

-doskonalenie umiejętności świadomego odbioru tekstów kultury,

-rozwijanie umiejętności wykorzystywania wiedzy o literaturze, kulturze i języku w analizie i interpretacji tekstów kultury,

-rozwijanie świadomości językowej oraz kultury języka,

-doskonalenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi pisemnych.

II. WYMAGANIA KONKURSU

Na wszystkich etapach eliminacji konkursowych uczestnicy powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami opisanymi w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego w części dotyczącej przedmiotu język polski na

I i II etapie edukacyjnym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977), tj:

  1. W zakresie odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji uczniowie winni wykazać się umiejętnością:

- sprawnego cichego czytania i rozumienia tekstów kultury;

- określania tematu i głównej myśli tekstu;

-identyfikowania nadawcy i odbiorcy wypowiedzi (autora, narratora, czytelnika, słuchacza);

-identyfikowania wypowiedzi jako tekstu informacyjnego, literackiego,

reklamowego;

-rozpoznawania form gatunkowych (zaproszenia, życzenia i gratulacji, listu, zawiadomienia i ogłoszenia, instrukcji, w tym przepisu, notatki do kroniki);

-odróżniania zawartych w tekście ważnych informacji od informacji drugorzędnych;

-wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio (ukrytych);

-rozumienia dosłownego i przenośnego znaczenia wyrazów w wypowiedzi;

-wyciągania wniosków wynikających z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznawania w nim prawdy lub fałszu);

-dostrzegania relacji między częściami składowymi wypowiedzi (tytułem, wstępem, rozwinięciem, zakończeniem, akapitami);

-posługiwania się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń: sytuowania ich w przestrzeni, umieszczania dat w przedziałach czasowych, porządkowania wydarzeń w kolejności chronologicznej;

-korzystania z informacji zawartych w encyklopedii, słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego, słowniku wyrazów bliskoznacznych.

2.W zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury uczniowie winni wykazać się umiejętnością:

-zaznaczania w tekście literackim wybranych fragmentów;

-wypowiadania się na temat poznanych tekstów kultury;

-nazywania swoich reakcji czytelniczych (np. wrażeń, emocji);

-określania czasu i miejsca akcji;

-wskazywania głównych bohaterów;

-omawiania akcji, wyodrębnia wątków i wydarzeń;

-odróżniania fikcji artystycznej od rzeczywistości;

-odróżniania realizmu od fantastyki;

-charakteryzowania i oceniania bohaterów;

-konfrontowania sytuacji bohaterów z własnymi doświadczeniami;

-rozpoznawania przyczyn i skutków wydarzeń i zjawisk;

-wyrażania swojego stosunku do postaci;

-dostrzegania swoistości artystycznej dzieła;

-rozpoznawania w tekście literackim: porównania, przenośni, epitetu, wyrazu dźwiękonaśladowczego i objaśniania ich roli;

-rozpoznawania: wersu, zwrotki (strofy), rymu, rytmu, refrenu; odróżniania wiersza rymowanego i nierymowanego (białego);

-formułowania pytań do tekstu;

-wyodrębniania elementów składających się na widowisko teatralne (gry aktorskiej, reżyserii, dekoracji, charakteryzacji, kostiumów, rekwizytów);

-wyodrębniania elementów dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusza, reżyserii, ujęcia, gry aktorskiej);

-wskazywania cech charakterystycznych przekazów audiowizualnych (filmu, programu informacyjnego, programu rozrywkowego), nazywania ich tworzywa (ruchomych obrazów, warstwy dźwiękowej);

-identyfikowania: opowiadania, powieści, baśni, legendy, mitu, bajki, fraszki, wiersza, przysłowia, komiksu;

-odbierania tekstów kultury na poziomie dosłownym i przenośnym;

-objaśniania morału bajki oraz samodzielnego formułowania przesłania baśni;

-odczytywania wartości pozytywnych i ich przeciwieństw wpisanych w teksty kultury (np. przyjaźń, wrogość, miłość nienawiść, prawda kłamstwo, wierność, zdrada).

3.W zakresie świadomości językowej uczniowie winni wykazać się umiejętnością:

-dostrzegania różnic pomiędzy literą i głoską;

-dzielenia wyrazów na sylaby;

-oddzielania wyrazów w zdaniu, zdania w tekście;

-rozpoznawania podstawowych funkcji składniowych wyrazów użytych

w wypowiedziach (podmiotu, orzeczenia, dopełnienia, przydawki, okolicznika);

-rozpoznawania w tekście zdań pojedynczych nierozwiniętych i rozwiniętych, pojedynczych i złożonych (współrzędnie i podrzędnie), równoważników zdań

–i rozumienia ich funkcji;

-rozpoznawania w wypowiedziach podstawowych części mowy (rzeczownika, czasownika, przymiotnika, przysłówka, liczebnika, zaimka, przyimka, spójnika) i wskazywania różnic między nimi;

-rozpoznawania w tekście form przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych

–rozumienia ich funkcji w wypowiedzi;

-rozróżniania i poprawnego zapisywania zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących;

-przekształcania zdań złożonych w pojedyncze i odwrotnie, a także zdań  w równoważniki zdań i odwrotnie, odpowiednio do przyjętego celu;

-stosowania poprawnych form gramatycznych wyrazów odmiennych;

-poprawnego stopniowania przymiotników i przysłówków i używania ich we właściwych kontekstach;

-wykorzystywania wiedzy o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych, różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych,

-zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami,

-sposobach pisania nazw własnych i nazw pospolitych;

-poprawnego używania znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, cudzysłowu, dwukropka, nawiasu, znaku wykrzyknika;

-operowanie słownictwem z określonych kręgów tematycznych (skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne).

4. W zakresie tworzenia wypowiedzi uczniowie winni wykazać się umiejętnością:

-redagowania na temat, ze świadomością celu i adresata wypowiedzi pisemnych w następujących formach gatunkowych: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list prywatny i oficjalny, opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze), pamiętnik i dziennik (pisane z perspektywy bohatera literackiego lub własnej), sprawozdanie (np. z wycieczki, z wydarzeń sportowych), opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, ogłoszenie, prosta notatka;

-stosowania w wypowiedzi pisemnej odpowiedniej kompozycji i układu graficznego zgodnego z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydzielania akapitów);

-umiejętnością celowego stosowania środków językowych (sprawnością stylistyczną)

-sporządzania planu odtwórczego wypowiedzi (ramowego i szczegółowego);

-wyróżniania części tekstu zgodnie z jego strukturą (akapit, tytuł);

-dobierania właściwych form komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;

-zadawania pytań, udzielania odpowiedzi i prezentowania własnego zdania;

-stosowania formuł grzecznościowych;

-tworzenia spójnych tekstów na tematy związane z otaczającą

rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury;

-dostosowywania sposobu wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu;

-świadomego posługiwania się różnymi formami językowymi;

-prezentowania i uzasadniania własnego zdania;

-dbania o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną.

Ponadto uczestników obowiązuje znajomość

-tekstów kultury wskazanych w programie;

-zagadnień omawianych w tekstach literatury pomocniczej oraz opanowanie umiejętności:

-odróżniania faktów od opinii;

-wskazywania elementów perswazji i manipulacji (szczególnie w reklamie);

-wykorzystywania zdobytych informacji z różnych źródeł, takich jak: słownik frazeologiczny, słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik poprawnej polszczyzny;

-odróżniania tekstów poetyckich, prozatorskich i dramatycznych;

-uzasadniania, argumentowania, komentowania;

-dostrzegania językowych sposobów oddziaływania na odbiorcę;

-rozpoznawania motywów wędrownych, uosobienia, ożywienia;

-wykorzystywanie wiedzy o języku jako wyraz dbałości o kulturę słowa.

III. ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU

TEMAT PRZEWODNI KONKURSU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - PODRÓŻ NIEJEDNO MA IMIĘ

TEKSTY KULTURY OBOWIĄZUJĄCE NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU

ETAP I (szkolny)

Wymagane jest opanowanie umiejętności szczegółowych wskazanych w punkcie II Regulaminu Konkursu oraz znajomość następujących lektur:

1.Robert Graves, Mity starożytnej Grecji, Nasza Księgarnia, Warszawa 1972  lub Nathaniel Hawthorne, Opowieści z zaczarowanego lasu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975 (także: Wydawnictwo Buka, Warszawa 2014) lub Jan Parandowski, Mitologia, Wydawnictwo Puls, 1992 lub wydania późniejsze (część I Grecja, rozdziały:

Narodziny świata, Bogowie olimpijscy, Bogowie światła i powietrza, Bogowie ziemscy,

Królestwo morza, Królestwo piekieł, Bóstwa doli i spraw ludzkich, Bohaterowie).

2.Jan Parandowski, Przygody Odyseusza, Warszawa 1982 (lub późniejsze wydania)

3.Anna M. Komornicka, Nić Ariadny, czyli po nitce do kłębka, Warszawa 1989

ETAP II (rejonowy)

Wymagane jest opanowanie umiejętności szczegółowych wskazanych w punkcie II Regulaminu Konkursu, lektur z I etapu (szkolnego), a ponadto:

1.J.R.R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem, Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 1960 (lub późniejsze wydania w tł. Marii Skibniewskiej)

2.Film Władca pierścieni cz.1  Drużyna pierścienia adaptacja filmowa powieści J.R.R. Tolkiena w reżyserii Petera Jacksona

3.Dowolny wybór baśni J. Ch. Andersena, Wilhelma i Jacoba Grimmów (w tym Kopciuszek)

4. Hanna Januszewska Baśnie polskie, Poznań 2009 lub dowolny wybór baśni polskich  np. U złotego źródła wybór Stefania Wortman

5.Wybór bajek Ignacego Krasickiego, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy.

ETAP III (wojewódzki)

Wymagane jest opanowanie umiejętności szczegółowych wskazanych w punkcie II Regulaminu Konkursu Przedmiotowego w roku szkolnym 2016/2017, znajomość lektur z wcześniejszych etapów, a ponadto:

1.Liliana Fabiścińska, Amor i porywacze duchów. Warszawa 2006

2.Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 2015 (lub inne wydania w tł. Jana Szwykowskiego)

3.Film Mały Książę w reżyserii Marka Osborne’a, Francja 2015

4.Michael Ende, Nie kończąca się historia, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,

2010, 2014 (lub inne wydania w tł. Sławomira Błauta)

 

Środa 22.11.2017

Środa 22.11.2017

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu
E-mail szkoły: sp2@blonie.pl
Informacja e-mail: sp2@blonie.pl
Telefon: 22 7253260
Adres szkoły: ul. Narutowicza 21; 05-870 Błonie