Nawigacja

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat jej funkcjonowania, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane
Zasady organizacji akcji "Zima w Mieście" 2018 Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2018/19 REKRUTACJA 2018 Procedura bezpiecznego pobytu ucznia w SP2, w tym przebywania na terenie szkoły rodziców/opiekunów dzieci i osób postronnych Dobrowolne ubezpieczenie dzieci 2018/19 Procedura "podręcznikowa" SP2

Ogłoszenia

Zasady organizacji akcji "Zima w Mieście" 2018

ZASADY ORGANIZACJI AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2018

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU

1.Akcja Zima w Mieście organizowana jest przez Szkołę we współpracy z Gminą Błonie, w oparciu o funkcjonujące przepisy prawa (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, USTAWA  z  dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym).

2.Wychowawcami/kierownikiem półkolonii są pracownicy SP2 (nauczyciele i/lub pracownicy pełniący funkcję asystenta/pomocy nauczyciela, pod warunkiem że ukończą wymagane przepisami szkolenia).

3.Organizator prowadzi dokumentację składającą się z:

- dokument zgłoszenia Akcji Zima w Mieście w Kuratorium Oświaty;

- wypełnione i podpisane przez rodzica / prawnego opiekuna Karty Kwalifikacyjne;

- program półkolonii;

-harmonogram zajęć;

-dzienniki Akcji Zima w Mieście (lista uczestników, lista obecności uczestników, harmonogram zajęć, tematyka realizowanych zajęć);

- deklaracje kierownika i wychowawców w sprawie ochrony zdrowia i życia dzieci i młodzieży na półkoloniach;

- zaświadczenia/oświadczenia opiekunów i kierownika o niekaralności;

-regulaminy obowiązujące podczas półkolonii;

-podpisane przez rodziców zgody na udział w różnych formach aktywności.

4. Uczestnikami Akcji Zima w Mieście są dzieci w wieku 6-14 lat, mieszkańcy gminy Błonie, w tym zwłaszcza Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu. W przypadku wolnych miejsc przyjmowane będą dzieci z innych szkół gminy Błonie.

5.Warunkiem uczestnictwa w Akcji Zima w Mieście jest zgłoszenie dziecka przez rodzica /prawnego opiekuna i wypełnienie karty uczestnictwa w terminie od 05.12.2017r.(kolejność zgłoszeń będzie odnotowana w sekretariacie na liście zgłoszeń) oraz wpłata kwoty 160 zł. za 2 tygodnie/80zł za jeden tydzień. Kwota ta przeznaczona zostanie na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i częściowo usługę transportową.

6.Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (maks. 48), o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci młodsze (klasy I –III) i dzieci rodziców pracujących.

7.Niekompletnie wypełnione karty nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

8.Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą mogły zająć dzieci wpisane na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.

9.Rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zobowiązani są do udziału w spotkaniu organizacyjnym zorganizowanym w styczniu.

10. W pierwszym dniu pobytu na półkoloniach dzieci są zapoznawane z zasadami obowiązującymi podczas  Akcji Zimaw Mieście i zobowiązują się ich przestrzegać.

11.Uczestnicy Akcji pozostają pod stałą opieką wychowawców od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 14:00. Od 8.00 do 9.00 i od 14.00 do 16.00 organizowane będą zajęcia opiekuńcze (dla zgłoszonych dzieci).

12.Zgłoszenie dzieci do udziału w półkoloniach oznacza wyrażenie zgody na realizację programu zajęć przygotowanego przez organizatorów. Każdy uczestnik otrzyma program zajęć.

13.Program jest określony w sposób ramowy i przybliżony. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wynikających, np. z pogody oraz przyczyn technicznych.

Wtorek 16.10.2018

Wtorek 16.10.2018

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu
E-mail szkoły: sp2@blonie.pl
Informacja e-mail: sp2@blonie.pl
Telefon: 22 7253260
Adres szkoły: ul. Narutowicza 21; 05-870 Błonie