Nawigacja

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat jej funkcjonowania, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Świetlica

O nas

 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, rozwoju zainteresowań i odrobienia pracy domowej. Dużą uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Dbamy o wdrożenie dzieci do utrzymania porządku w czasie zajęć i zabaw oraz do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami.

 • Prawa i obowiązki ucznia – wychowanka świetlicy określa Regulamin świetlicy szkolnej.
 • Od IX 2014 roku świetlica szkolna zajmuje trzy pomieszczenia na parterze.
 • Świetlica czynna jest od 7.00 do 18.00.
 • W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia: sportowo-rekreacyjne, plastyczno – techniczne, dydaktyczne, muzyczne, teatralne, czytelnicze, informatyczne, relaksacyjne. Dzieci mają również czas na zabawy własne.
 • Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów. Pierwszeństwo mają uczniowie dojeżdżający i dzieci z klas I-III.
 • Nabór uczniów do świetlicy odbywa się w terminie do 15 IX. W uzasadnionych przypadkach rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy także w innym terminie.
 • Karty uczestnika świetlicy są dostępne w sekretariacie szkoły, u nauczycieli świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Ważne dokumenty / Regulamin świetlicy”.
 • Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy przez dorosłych (bezwzględnie w przypadku uczniów klas I). W przypadku odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzice, osoby te muszą posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez rodziców /opiekunów/ w karcie zgłoszenia.
 • Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedstawienie jednorazowego oddzielnego upoważnienia do odbioru dziecka, na którym trzeba wyszczególnić dane osoby odbierającej.
 • Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu, musi posiadać pisemne oświadczenie, że rodzice wyrażają na to zgodę i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 • Dzieci z klas I-III przebywające w świetlicy przed lekcjami są zabierane na lekcje przez wychowawcę lub nauczyciela uczącego, a po lekcjach są przez nich odprowadzane do świetlicy.
 • Dzieci z klas I-III uczęszczające na zajęcia dodatkowe są zabierane ze świetlicy przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, a po zajęciach są również odprowadzane z powrotem do świetlicy przez tegoż nauczyciela.
 • Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy.
 • Gdy dziecko przychodzi do świetlicy – zgłasza się do wychowawcy, który wpisuje go na listę obecności.
 • Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 • Rodzice informują wychowawców świetlicy, które dziecko korzysta z obiadów i w jakich terminach.
 • Dzieci korzystające z obiadów spożywają posiłki pod opieką wychowawców świetlicy.
 • Dzieci dojeżdżające odprowadzane są do autobusu przez wychowawców świetlicy (zgodnie z grafikiem).
 • Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy na wniosek wychowawcy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły.
 • Wychowankowie szczególnie wyróżniający się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy na wniosek wychowawcy świetlicy mogą zostać nagrodzeni według zasad określonych w Statucie Szkoły.
 • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty i przyniesione drogie zabawki.
 • Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

Niedziela 22.05.2022

Niedziela 22.05.2022

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu
E-mail szkoły: sp2@blonie.pl
Informacja e-mail: sp2@blonie.pl
Telefon: 22 7253260
Adres szkoły: ul. Narutowicza 21; 05-870 Błonie
Poland