Nawigacja

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat jej funkcjonowania, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane
Zasady organizacji akcji "Zima w Mieście" 2019 Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2019/20 REKRUTACJA do klas I 2019 Procedura bezpiecznego pobytu ucznia w SP2, w tym przebywania na terenie szkoły rodziców/opiekunów dzieci i osób postronnych Dobrowolne ubezpieczenie dzieci 2019/20 Procedura "podręcznikowa" SP2

Ogłoszenia

Zasady organizacji akcji "Zima w Mieście" 2019

ZASADY ORGANIZACJI AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2019

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU

1.Akcja Zima w Mieście organizowana jest przez Szkołę we współpracy z Gminą Błonie, w oparciu o funkcjonujące przepisy prawa (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, USTAWA  z  dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym).

2.Wychowawcami/kierownikiem półkolonii są pracownicy SP2 (nauczyciele i/lub pracownicy pełniący funkcję pomocy nauczyciela, pod warunkiem że ukończą wymagane przepisami szkolenia).

3.Organizator prowadzi dokumentację składającą się z:

- dokument zgłoszenia Akcji Zima w Mieście w Kuratorium Oświaty;

- wypełnione i podpisane przez rodzica / prawnego opiekuna Karty Kwalifikacyjne;

- program półkolonii;

- harmonogram zajęć;

- dzienniki Akcji Zima w Mieście (lista uczestników, lista obecności uczestników, harmonogram zajęć, tematyka realizowanych zajęć)

- Deklaracje kierownika i wychowawców w sprawie ochrony zdrowia i życia dzieci i młodzieży na półkoloniach

- zaświadczenia/oświadczenia opiekunów i kierownika o niekaralności

- regulaminy obowiązujące podczas półkolonii

- podpisane przez rodziców zgody na udział w różnych formach aktywności.

4. Uczestnikami Akcji Zima w Mieście są dzieci w wieku 6-15 lat, w pierwszej kolejności uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu. W przypadku wolnych miejsc przyjmowane będą dzieci z innych szkół gminy Błonie.

5.Warunkiem uczestnictwa w Akcji Zima w Mieście jest zgłoszenie dziecka przez rodzica /prawnego opiekuna i wypełnienie karty uczestnictwa w terminie do 18.01.2019r. (kolejność zgłoszeń będzie odnotowana w sekretariacie na liście zgłoszeń) oraz wpłata kwoty 200 zł. za dwa tygodnie (lub 100 – za tydzień). Kwota ta przeznaczona zostanie na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i częściowo -usługę transportową.

6.Zgłoszenia przyjmowane są na tydzień lub dwa tygodnie półkolonii.

7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (maks. 48), o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci młodsze (klasy I –III) i dzieci rodziców pracujących.

8. Niekompletnie wypełnione karty nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

9.  Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą mogły zająć dzieci wpisane na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.

10. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zobowiązani są do udziału w spotkaniu organizacyjnym zorganizowanym w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

11. W pierwszym dniu pobytu na półkoloniach dzieci są zapoznawane z zasadami obowiązującymi podczas  Akcji Zima w Mieście i zobowiązują się ich przestrzegać.

12. Uczestnicy Akcji pozostają pod stałą opieką wychowawców od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 14:00. W godzinach 8.00-9.00 oraz 14.00-16.00 organizowane są dla chętnych uczestników półkolonii zajęcia opiekuńcze.

13. Zgłoszenie dzieci do udziału w półkoloniach oznacza wyrażenie zgody na realizację programu zajęć przygotowanego przez organizatorów. Każdy uczestnik otrzyma program zajęć.

14.Program jest określony w sposób ramowy i przybliżony. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wynikających, np. z pogody oraz przyczyn technicznych.

 

Poniedziałek 21.10.2019

Poniedziałek 21.10.2019

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu
E-mail szkoły: sp2@blonie.pl
Informacja e-mail: sp2@blonie.pl
Telefon: 22 7253260
Adres szkoły: ul. Narutowicza 21; 05-870 Błonie