Nawigacja

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat jej funkcjonowania, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane
Konkurs English Spelling 2017/18 GLOBALNA KLASA 2014/15 Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki - 2015/2016 Konkurs High Flier 2015/16 Szkolny Konkurs "Nasze rymowanki w słowach i obrazach" Konkurs "Moja Ojczyzna" dla klas II i III Wymagania do konkursu mitologicznego Matematyczna podróż dookoła świata - konkurs na grę planszową 2017/18 Konkurs plastyczno-literacki "Zobacz we mnie człowieka" - 2018 Konkurs Logopedyczny 2019/2020 Konkurs Kaligaraficzny 2020

Konkursy szkolne

Konkurs English Spelling 2017/18

Słówka - klasa IV

Lp

Słówka

Lp

Słówka

1

weather

31

Sunday

2

disaster

32

month

3

cloud

33

January

4

degree

34

February

5

unbearable hot

35

March

6

boiling

36

April

7

chilliness

37

May

8

drizzle

38

June

9

pouring rain

39

July

10

east

40

August

11

gale

41

September

12

hail

42

October

13

hailstone

43

November

14

lightning

44

December

15

pour down

45

English

16

easy

46

Spanish

17

blow over

47

Art 

18

soaked

48

Geography 

19

holiday

49

History

20

humidity

50

ICT (Information and Communication Technology)

21

drought

51

Maths (Mathematics)

22

flood

52

PE (Physical Education)

23

earthquake

53

RE (Religious Education)

24

famine

54

Science

25

Monday 

55

actor

26

Tuesday

56

chef

27

Wednesday 

57

cook

28

Thursday

58

waiter

29

Friday

59

dentist

30

Saturday

60

nurse

Słówka klasa V

Klasa 5

Lp

Słówka

Lp

Słówka

1

weather

41

September

2

disaster

42

October

3

cloud

43

November

4

degree

44

December

5

unbearable hot

45

English

6

boiling

46

Spanish

7

chilliness

47

Art 

8

drizzle

48

Geography 

9

pouring rain

49

History

10

east

50

ICT (Information and Communication Technology)

11

gale

51

Maths (Mathematics)

12

hail

52

PE (Physical Education)

13

hailstone

53

RE (Religious Education)

14

lightning

54

Science

15

pour down

55

actress

16

easy

56

chef

17

blow over

57

cook

18

soaked

58

waiter

19

holiday

59

dentist

20

humidity

60

nurse

21

drought

61

fire-fighter

22

flood

62

electrician

23

earthquake

63

mechanic

24

famine

64

plumber

25

Monday 

65

secretary

26

Tuesday

66

shop assistant

27

Wednesday 

67

teacher

28

Thursday

68

Australian

29

Friday

69

Brazilian

30

Saturday

70

Canadian

31

Sunday

71

Chinese

32

month

72

French

33

January

73

 German

34

February

74

Greek

35

March

75

Italian

36

April

76

Japanese

37

May

77

Portuguese

38

June

78

Spanish

39

July

79

Turkish

40

August

80

British

Słówka klasa VI

Klasa 6

Lp

Słówka

Lp

Słówka

1

weather

51

Maths (Mathematics)

2

disaster

52

PE (Physical Education)

3

cloud

53

RE (Religious Education)

4

degree

54

Science

5

unbearable hot

55

actress

6

boiling

56

chef

7

chilliness

57

cook

8

drizzle

58

waiter

9

pouring rain

59

dentist

10

east

60

nurse

11

gale

61

fire-fighter

12

hail

62

electrician

13

hailstone

63

mechanic

14

lightning

64

plumber

15

pour down

65

secretary

16

ease off

66

shop assistant

17

blow over

67

teacher

18

soaked

68

Australian

19

spoil the holiday

69

Brazilian

20

humidity

70

Canadian

21

drought

71

Chinese

22

flood

72

French

23

earthquake

73

 German

24

famine

74

Greek

25

Monday 

75

Italian

26

Tuesday

76

Japanese

27

Wednesday 

77

Portuguese

28

Thursday

78

Spanish

29

Friday

79

Turkish

30

Saturday

80

British

31

Sunday

81

Graveyard

32

month

82

rhythm

33

January

83

Caribbean

34

February

84

deductible

35

March

85

hypocrisy

36

April

86

accommodate

37

May

87

playwright

38

June

88

maintenance

39

July

89

occurred

40

August

90

meticulous

41

September

91

handkerchief

42

October

92

millennium

43

November

93

pronunciation

44

December

94

eloquent

45

English

95

insignificant

46

Spanish

96

conscience

47

Art 

97

pharaoh

48

Geography 

98

recommend

49

History

99

flabbergasted

50

ICT (Information and Communication Technology)

100

oblivious

 

Klasa VII

Klasa 7

Lp

Słówka

Lp

Słówka

1

weather

61

fire-fighter

2

disaster

62

electrician

3

cloud

63

mechanic

4

degree

64

plumber

5

unbearable hot

65

secretary

6

boiling

66

shop assistant

7

chilliness

67

teacher

8

drizzle

68

Australian

9

pouring rain

69

Brazilian

10

east

70

Canadian

11

gale

71

Chinese

12

hail

72

French

13

hailstone

73

 German

14

lightning

74

Greek

15

pour down

75

Italian

16

ease off

76

Japanese

17

blow over

77

Portuguese

18

soaked

78

Spanish

19

spoil the holiday

79

Turkish

20

humidity

80

British

21

drought

81

Graveyard

22

flood

82

rhythm

23

earthquake

83

Caribbean

24

famine

84

deductible

25

Monday 

85

hypocrisy

26

Tuesday

86

accommodate

27

Wednesday 

87

playwright

28

Thursday

88

maintenance

29

Friday

89

occurred

30

Saturday

90

meticulous

31

Sunday

91

handkerchief

32

month

92

millennium

33

January

93

pronunciation

34

February

94

eloquent

35

March

95

insignificant

36

April

96

conscience

37

May

97

pharaoh

38

June

98

recommend

39

July

99

flabbergasted

40

August

100

oblivious

41

September

101

Refurbished

42

October

102

reservoir

43

November

103

benevolent

44

December

104

acknowledge

45

English

105

Exacerbate

46

Spanish

106

serendipity

47

Art 

107

picturesque

48

Geography 

108

poisonous

49

History

109

threaten

50

ICT (Information and Communication Technology)

110

Etiquette

51

Maths (Mathematics)

111

deprivation

52

PE (Physical Education)

112

mischievous

53

RE (Religious Education) -

113

camouflage

54

Science

114

generosity

55

actress

115

wildebeest

56

chef

116

hideous

57

cook

117

necessary

58

waiter

118

hallucination

59

dentist

119

Caterpillar

60

nurse

120

Hemisphere

 

 

 

Niedziela 22.05.2022

Niedziela 22.05.2022

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu
E-mail szkoły: sp2@blonie.pl
Informacja e-mail: sp2@blonie.pl
Telefon: 22 7253260
Adres szkoły: ul. Narutowicza 21; 05-870 Błonie
Poland