Nawigacja

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat jej funkcjonowania, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane
Z WUZETKIEM BEZPIECZNIEJ - powiatowy konkurs plastyczny dla klas I-VI Powiatowy Konkurs Matematyczny "Mały Pitagoras" 2019/20 V Powiatowy Konkurs Ortograficzny Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego - 2017 REGULAMIN IX (2022) POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

Konkursy powiatowe

Z WUZETKIEM BEZPIECZNIEJ - powiatowy konkurs plastyczny dla klas I-VI

Redulamin Konkursu "Z WUZETKIEM BEZPIECZNIE"

ORGANIZATOR:

  1. Powiat Warszawski Zachodni.
  2. Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą
    w Starych Babicach.

CELE KONKURSU:

  1. Zaangażowanie młodzieży do stworzenia prac plastycznych oraz autorskich projektów
    w postaci krótkometrażowych filmów fabularnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, ipada, smartfona itp.
  2. Kształtowanie dobrych nawyków i zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.
  3. Popularyzacja noszenia odblasków od najmłodszych lat. 

 

UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU:

1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu warszawskiego zachodniego.

2. Dla dzieci z klas I-III  szkół podstawowych odbędzie się konkurs plastyczny pod hasłem „Jestem bezpieczny na drodze”.

3. Dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych odbędzie się konkurs plastyczny pod hasłem „Mój znaczek odblaskowy”.

4. Dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych przewiduje się formę w postaci nagrania krótkiego filmu o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na drodze pod hasłem „Jestem bezpieczny na drodze”

5. Każda szkoła biorąca udział w konkursie otrzyma płytę z filmem „Z Wuzetkiem  Bezpieczniej”.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

Konkurs przeprowadzony zostanie w poszczególnych grupach wiekowych i zadaniowych:

a)   uczniowie klas I-III szkoły podstawowej - konkurs plastyczny pod hasłem

      „JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE”

b)   uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej - konkurs plastyczny pod hasłem

      „MÓJ ZNACZEK ODBLASKOWY”.

c)   uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - konkurs filmowy pod hasłem

      „JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE”

TERMIN KONKURSU:

Konkurs rozpoczyna się 30 – go listopada 2016 r. i trwać będzie do 31 stycznia 2017 roku.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

Szkoły podstawowe klasy I – III:

a)   Przygotowana praca powinna promować zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

b)   Praca powinna być płaska, wykonana na arkuszu formatu A4  przy wykorzystaniu następujących technik (kredki, farby).

c)   Prace powinny zawierać na odwrocie dane jej autora, tj. imię i nazwisko, nazwę szkoły
i numer klasy, do której uczeń uczęszcza.

Szkoły podstawowe klasy IV – VI:

a)   Wykonanie projektu znaczka odblaskowego na arkuszu formatu A4 przy wykorzystaniu dowolnej techniki.

b)   Prace powinny zawierać na odwrocie dane jej autora, tj. imię i nazwisko, nazwę szkoły

      i numer klasy, do której uczeń uczęszcza.

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne:  

a)   Zadaniem uczestnika jest stworzenie autorskiego projektu w postaci krótkometrażowego filmu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, ipada, smatrfona itp.

b)   Przygotowany materiał filmowy powinien promować zasady bezpiecznego poruszania się

      po drodze.

c)   Materiał filmowy powinien spełniać następujące wymogi:

-    czas trwania - nie dłużej niż 3 minuty;

-    format: divx, avi, mpeg, mpg, wmv, w rozdzielczości co najmniej 320x240 pikseli;

-    muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w materiale filmowym nie mogą  naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają autorów prac konkursowych;

-    projekt zgłoszony do konkursu nie może naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dóbr osobistych osób trzecich - w szczególności dotyczy słów powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających materiały chronione prawami autorskimi.

d)   Materiał filmowy powinien być nagrany na płycie CD lub DVD, trwale opisanej niezmywalnym flamastrem według schematu: imię i nazwisko, nazwa szkoły i numer klasy, do której uczeń uczęszcza.

ZGŁOSZENIA:

1.   Prace konkursowe należy przesłać pocztą zbiorczo (wszystkie prace ze szkoły) na adres:

      Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Wydział Spraw Obywatelskich
 i Promocji, ul. Poznańska 129/133, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki, z dopiskiem na kopercie - Konkurs plastyczny „Z Wuzetkiem Bezpieczniej”  lub złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatu w Ożarowie Mazowieckim z dopiskiem na kopercie - Konkurs plastyczny
„Z Wuzetkiem Bezpieczniej”.

2.   Termin nadsyłania lub składania prac upływa 31 stycznia 2017 r. Ważna jest data wpływu do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

3.   Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć do swojej podpisanej pracy kartę uczestnika konkursu – załącznik nr 1 do Regulaminu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

4.   Prace ocenione zostaną przez 5-osobową komisję konkursową.

5.   Komisja konkursowa ocenę prac przeprowadzi oddzielnie dla poszczególnych grup wymienionych poniżej:

                        - I grupa - uczniowie klas I szkoły podstawowej,

                        - II grupa - uczniowie klas II szkoły podstawowej,

                        - III grupa - uczniowie klas III szkoły podstawowej,

                        - IV grupa - uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej,

- V grupa-  uczniowie klas szkół gimnazjalnych.

- VI– uczniowie klas szkół ponadgimnazjalnych

6.   Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. 

7.   Komisja konkursowa w każdej grupie I-VI przyzna 1,2,3 miejsce oraz może przyznać wyróżnienie.

8. Uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem nagród ufundowanych przez organizatorów odbędzie się w lutym 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim. O dokładnym terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują szkołę, do której laureat konkursu uczęszcza.

 

KRYTERIA OCENY:

Członkowie komisji konkursowej  oceniającej prace biorą pod uwagę:

1.   Zgodność tematu pracy z tematyką konkursową.

2.   Wartość artystyczną i techniczną wykonania pracy pod względem estetycznym,
w tym m.in.: zagospodarowanie arkuszu papieru, kadru, kompozycja itp.

3.   Oryginalność przekazu.

4.   Samodzielne wykonanie prac.

5.   Wartość merytoryczną i walory edukacyjne pracy (filmu).

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW:

1.   Przystępując do konkursu uczestnicy:

a) oświadczają, że:

-    są wyłącznymi twórcami pracy konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr      90, poz. 631, z późn. zm.), przysługują im wszystkie prawa autorskie do pracy konkursowej, która nie jest obciążona żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich,

-    praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskała zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych w pracy konkursowej na rozpowszechnianie ich wizerunku 
w ramach konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;

b) udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji na korzystanie z pracy konkursowej we wszystkich formach eksploatacji audiowizualnej
i pozaaudiowizualnej oraz na wszystkich znanych w dniu złożenia pracy konkursowej polach eksploatacji, a w szczególności:

-     utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

-     zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

-     wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,

-     publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie, w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice    dawnloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów
z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

-     publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video),

-     użyczania lub najmu,

-     wykorzystywania w całości lub we fragmentach, także w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną, a także w materiałach wydawniczych, informacyjnych i promocyjnych;

c) upoważniają Organizatora do:

-   decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy konkursowej publiczności;

-     wykonywania zależnego prawa autorskiego wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję, opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę.

2.   Korzystanie z pracy konkursowej w ramach licencji, o której mowa w ust. 1 pkt b, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy konkursowej po rozstrzygnięciu konkursu.

3.   W razie skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych
z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania z pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu, autor tej pracy zobowiązany będzie zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności, w tym w szczególności zaspokoić zasądzone, lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienie lub odszkodowanie, a także pokryć wszelkie koszty sądowe, w tym koszty zastępstwa procesowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.   W przypadku nie spełnienia wymogów regulaminu lub zgłoszenia nieprawdziwych danych, prace zostaną zdyskwalifikowane.

2.   Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na publikację wykonanej pracy oraz wizerunku i danych personalnych uczestnika konkursu.

3.   Wykonane prace przechodzą na własność Powiatu warszawskiego Zachodniego.

4.   Organizatorzy z chwilą otrzymania prac konkursowych nabywają prawo do bezpłatnej prezentacji
i publikacji prac oraz wizerunku i danych personalnych ich autorów (wystawa, publikacje prasowe, informacje internetowe, materiały profilaktyczne, promocyjne i prewencyjne, itp.).

5.   Złożenie prac jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu przez uczestników i ich prawnych opiekunów.

6.   Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników i ich prawnych opiekunów na zwolnienie z odpowiedzialności Organizatora z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat i odszkodowań, które mogłyby powstać na skutek uczestnictwa w Konkursie.

7.   Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu i  przebiegu konkursu,
o których zobowiązują się poinformować na stronie internetowej www.pwz.pl

8.   Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.

9.   Organizatorzy zastrzegają prawo do rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

10. Organizatorzy zastrzegają prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu:  Maciej Cieślak 22 733 72 66, mcieslak@pwz.pl

 

Niedziela 22.05.2022

Niedziela 22.05.2022

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu
E-mail szkoły: sp2@blonie.pl
Informacja e-mail: sp2@blonie.pl
Telefon: 22 7253260
Adres szkoły: ul. Narutowicza 21; 05-870 Błonie
Poland