Nawigacja

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat jej funkcjonowania, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Historia szkoły

W PIGUŁCE

                  

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu to szkoła z tradycjami. Istnieje od roku 1929. Do tego czasu w mieście liczącym ponad 7 tysięcy mieszkańców była tylko jedna szkoła powszechna z 4 izbami lekcyjnymi w budynku Straży Pożarnej i 7 izbami w budynkach prywatnych właścicieli. Na skutek usilnych starań nauczycieli, wśród których na wyróżnienie zasługują Józef Niemstak, Leopold Matłaszek, Kunegunda Rzepecka, została otwarta druga szkoła powszechna w budynku przy ulicy Narutowicza 4, zakupionego od spadkobierców rejenta Błaszczyńskiego. Początkowo od 07.11. 1929r. do 01.08.1931r. kierownikiem szkoły był Bolesław Maliszewski. 01.08.1931r. funkcję tę objął Józef Niemstak i sprawował ją nieprzerwanie aż do 14.09.1970r.

W budynku przy ulicy Narutowicza 4 było 8 izb lekcyjnych i jedna pracownia zajęć praktycznych. Dzięki sprawnemu działaniu rodziców, kierownika i nauczycieli szkoła została odpowiednio umeblowana, wyposażona w pomoce naukowe. W roku szkolnym 1931/32 do budynku szkoły dobudowano jedyną na terenie szkoły salę gimnastyczną. Na dwa miesiące przed wybuchem II wojny światowej liczba uczniów przekroczyła 600, grono nauczycieli liczyło 20 osób.

W czasie działań wojennych Niemcy zajęli budynek szkoły i dokonali licznych zniszczeń, pomoce naukowe, zbiory biblioteczne, umeblowanie zostało częściowo wywiezione, częściowo zniszczone na miejscu. W sali gimnastycznej okupant urządził warsztaty naprawcze samochodów, zdewastowaniu uległy warsztaty szkolne.

W czasie wojny zajęcia szkolne odbywały się w czterech punktach miasta, na trzy zmiany po trzy godziny dla każdej klasy. Kierownictwo pełnił Józef Niemstak. Nie zrezygnowano z nauczania historii, geografii, literatury polskiej; pracowano ofiarnie i z narażeniem życia. Wzorowo działała też organizacja  harcerska. Opiekun harcerstwa Edward Przybysz 1 X 1942r. został aresztowany przez gestapo i osadzony w obozie, z którego już nie wrócił. Ofiarą wojny stała się także Kunegunda Rzepecka, która zginęła w czasie bombardowania Błonia w dniu 17 I 1945 roku.

Po wyzwoleniu rok szkolny rozpoczął się 6 III 1945r. i trwał do 14 lipca tegoż roku. Początkowo, ze względu na znaczne zniszczenia, konieczność odgruzowania i uprzątnięcia budynku szkolnego, nauka uczniów Szkoły nr 2 odbywała się w budynku Szkoły nr 1 przy ulicy Poniatowskiego. 8 V 1945r. po częściowym odremontowaniu rozpoczęto naukę w budynku przy ulicy Narutowicza 4. W ciągu 1946 i 1947r. przy znacznym zaangażowaniu nauczycieli, w tym m.in. Józefa Niemstaka, Leopolda Matłaszka, Wacława Stankiewicza, zorganizowano bibliotekę szkolną, skompletowano narzędzia do prac ręcznych, uporządkowano boisko, wyremontowano salę gimnastyczną, zorganizowano dożywianie dla dzieci.

W następnych latach praca w budynku przy ul. Narutowicza 4 stawała się coraz trudniejsza ze względu na ciasnotę, brak pomieszczeń dla systematycznie zwiększającej się ilości uczniów. Niektóre oddziały liczyły ponad 50 dzieci.

W związku z bardzo złą sytuacją lokalową kierownik J. Niemstak wystąpił do władz z projektem wybudowania nowego obiektu szkolnego. Jego budowa zakończona została w październiku 1965 roku; 25 X naukę w nowym lokalu rozpoczęły dzieci z klas I - III; w grudniu tegoż roku pozostali uczniowie. W porównaniu z poprzednim obiektem nowy wydawał się ówczesnym uczniom wręcz luksusowy. Klasy były widne i przestronne, korytarze duże; nie brakowało jednak także mankamentów, do których należało niewłaściwe wyposażenie w odpowiedni sprzęt, wadliwie wykonane centralne ogrzewanie oraz brak ogrodzenia wokół szkoły. W roku szkolnym 1967/68 funkcję zastępcy kierownika szkoły objął Wacław Stankiewicz, sprawował ją do czasu odejścia na emeryturę. W następnym roku szkolnym drugim zastępcą kierownika został Ludwik Strzelec.

01.09.1970 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Józef Niemstak po 48 latach pracy nauczycielskiej i po 42 latach pełnienia funkcji kierownika, na skutek przekroczonego wieku emerytalnego przeszedł na emeryturę. Na jego miejsce Wydział Oświaty w Pruszkowie wyznaczył Wacława Stankiewicza, który jednak po 3 dniach zrzekł się tej funkcji, wobec czego Józef Niemstak objął ponownie kierownictwo szkoły i sprawował je do dnia 14.09.1970r. W dniu tym kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 2 mianowano Danielę Rusakowską. Objęła urzędowanie 15 X 1970 roku, jej zastępcami zostali ponownie Wacław Stankiewicz i Ludwik Strzelec.

Nowa pani dyrektor w I etapie swej pracy zwróciła szczególną uwagę na właściwe zagospodarowanie szkoły i estetykę pomieszczeń. Podjęto też próby tworzenia lokalnego systemu wychowawczego według koncepcji i pod kierunkiem profesora Aleksandra Lewina. Poczynania te miały w znacznej mierze charakter eksperymentalny. W tym czasie odwiedzali szkołę liczni goście, w tym również delegacje zagraniczne.

W roku szkolnym 1973/74 Szkoła nr 2 w Błoniu została przemianowana na Zbiorczą Szkołą Gminną. Przyjęto wówczas 54 uczniów klas V - VIII z Górnej Wsi. Szkoły wiejskie - w Górnej Wsi (dyrektor Henryk Koleja) i w Bieniewicach (dyrektor Juliusz Kowalik) - stały się filiami Gminnej Szkoły Zbiorczej w Błoniu. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 35 osób, większość nauczycieli miało wykształcenie półwyższe, w zakresie SN-u.

W tym czasie trwały dyskusje nad wyborem patrona szkoły. Brali w nich udział zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Wreszcie zdecydowano, że patronem szkoły będzie Janusz Korczak - wybitny pedagog, pisarz, przyjaciel dzieci. Uroczyste nadanie szkole imienia nastąpiło 19 IV 1975 roku. Program uroczystości obejmował:
- sesję naukową poświęconą życiu i działalności Janusza Korczaka (18 IV 1975r)
- nadanie szkole imienia J. Korczaka, przekazanie sztandaru, odsłonięcie tablicy pamiątkowej (19 IV 1975r).

Daniela Rusakowska pełniła funkcję dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej nr 2 im. J. Korczaka w Błoniu do dnia 21.08.1976r. W latach 1976-1981 dwukrotnie zmieniano osoby na tym stanowisku. Od 21.08.1976r do 31.12.1976r funkcję tę sprawował Jan Pankowski, zaś od 1.01.1977r. do końca stycznia 1981r. - Maria Pol.

W II 1981 roku dyrektorem Gminnej Szkoły Zbiorczej nr 2 im. J. Korczaka w Błoniu, od 1 IX 1982r. zwanej ponownie Szkołą Podstawową, mianowany został Jerzy Gutkowski, zaś jego zastępcą Klara Zielska; po jej odejściu na emeryturę 1 IX 1985 roku funkcję zastępcy przejęła Barbara Szatkowska.    

Szkoła, mimo trudnej sytuacji politycznej i gospodarczo - społecznej kraju, funkcjonowała normalnie, choć jej sytuacja lokalowa znacznie się pogorszyła; w budynku po południu zajęcia miała Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza. Odtąd na wielu radach poruszane były problemy wynikające z funkcjonowania w jednym budynku dwóch szkół; Szkoła Ogrodnicza nie płaciła żadnych świadczeń, zdarzały się wypadki zniszczeń sprzętu szkolnego przez uczniów tej szkoły, wpływali oni demoralizująco na młodszych kolegów. Kilkakrotnie podejmowano uchwały w sprawie wyprowadzenia z budynku Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej; ostatecznie jednak opuściła ona mury szkoły dopiero w 1991 roku.

W 1988 roku drugim zastępcą szkoły została Ewa Szewczyk; pełniła tę funkcję do czasu, kiedy została doradcą metodycznym biologii; w 1991 roku zastąpiła ją na tym stanowisku Ewa Podyma (na okres roku).

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Szkoła Podstawowa nr 2 w Błoniu, tak jak całe polskie szkolnictwo, przeżywała następujące wówczas w naszej ojczyźnie zmiany.  W 1990 roku usunięto ze szkół podstawowych przysposobienie obronne, a wiedza o społeczeństwie pozostała tylko w klasie VIII. Od klasy V wprowadzono 2 języki obce (u nas angielski i niemiecki), powoli wycofując się z nauczania języka rosyjskiego. W szkole powstała pracownia informatyczna. Zmieniono skalę ocen - wprowadzono oceny niedostateczne i celujące. Rozpoczęto naukę religii na terenie szkoły. W roku szkolnym 1990/91 zlikwidowany został Komitet Rodzicielski; zamiast niego funkcjonować zaczęła tzw. Rada Szkoły, złożona z 18 osób - po 6 nauczycieli, rodziców i uczniów.

Tempo zmian była bardzo duże, nowe czasy wymagały nowych aktywizujących ucznia metod pracy, nowatorskich pomysłów, innego spojrzenia na proces dydaktyczno - wychowawczy. Powstawały autorskie programy nauczania - autorką jednego z nich była Ewa Kaska (informatyka); drugi (ekologii i ochrony środowiska) stworzony został przez Ewę Szewczyk (przy współudziale Donaty Gondek i Jana Sitarskiego).

Duży nacisk kładziony był na pracę z uczniem zdolnym, czego rezultatem była znacząca grupa laureatów i finalistów różnych konkursów przedmiotowych. Tylko w roku 1993/94 siedem uczennic zostało laureatkami I i II miejsca konkursu biologicznego (Agata Gutkowska, Justyna Małyszko, Justyna Nieprzecka - I miejsce, Magdalena Acher, Renata Gontarz, Kamila Kostarska, Joanna Kulesza - II miejsce, jedna osoba zdobyła II miejsce w konkursie historycznym (Karolina Szymczak); dwie były finalistkami konkursu języka polskiego, jedna - chemii. Dzięki temu nasza szkoła sklasyfikowana została na II miejscu pośród szkół biorących udział w konkursach przedmiotowych (za Legionowem); w olimpiadzie biologicznej nie mieliśmy sobie równych. W roku szkolnym 1995/96 uczeń Kuba Kossut został równocześnie laureatem konkursu informatycznego (I miejsce), biologicznego (II miejsce) i matematycznego (II miejsce); był też finalistą konkursu języka angielskiego i chemii.

Odnosiliśmy również sukcesy w konkursach recytatorskich na terenie gminy, województwa a nawet na skalę krajową. W latach 1988 - 89 uczennica, wówczas IV i V klasy, Małgorzata Budyta dwukrotnie została zdobywczynią I miejsca w organizowanym w Kołobrzegu Ogólnopolskim Konkursie Poezji Rosyjskiej i Radzieckiej.

Cieszyliśmy się także z sukcesów sportowych, np. w roku szkolnym 1997/98 szkoła zajęła piętnaste miejsce w Finałach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży; nagrodą było 2,5 tysiąca zł.

Równocześnie dużo czasu poświęcano uczniom słabym, mającym kłopoty w nauce, sprawiającym problemy wychowawcze. Organizowano dodatkowe zajęcia służące wyrównaniu ujawnionych braków, tworzono klasy o charakterze wyrównawczym, prowadzono zajęcia terapeutyczne, na przykład metodą Denisona. W roku szkolnym 1996/97 w SP2 powstała pierwsza w naszej gminie klasa o charakterze integracyjnym.

Tradycją "Dwójki" stało się organizowanie zimowych i letnich obozów (np. w latach 1992 - 95 urządzano w lipcu lub w sierpniu obozy językowe w Gierłoży i trzykrotnie w Górznie). Zimą dzieci uczyły się jeździć na nartach, na przykład w Białym Dunajcu. W 1992 roku ówczesna klasa VIc wyjazdem do Mielna zapoczątkowała tzw. "Zielone Szkoły"; w następnych latach Zielone i Białe Szkoły organizować zaczęło coraz więcej klas, wyjeżdżając corocznie na kilka, kilkanaście dni w różne regiony naszego kraju.

W 1995 roku szkoły podstawowe, w tym "Dwójka" przejęte zostały przez Gminę. Coraz więcej zaczęło się mówić o reformie polskiego szkolnictwa: postanowiono, że szkoły podstawowe trwać mają 6 lat; na zakończenie zaplanowano Ogólnopolskie Sprawdziany Kompetencji, sprawdzające, w jaki sposób dwunastolatkowie przygotowani są do kolejnego etapu edukacji (gimnazjum). Po raz pierwszy szóste klasy opuściły mury naszej szkoły w 1999 roku; był to rok przejściowy, równocześnie z szóstoklasistami żegnały podstawówkę klasy ósme. Ostatnia odeszła ze szkoły w 2000 roku.   

Z każdym rokiem szkoła stawała się coraz ładniejsza i nowocześniejsza. Przeprowadzono generalny remont łazienek, zakupiono nowe wyposażenie do biblioteki, organizując przy okazji czytelnię, wymieniono okna i oświetlenie oraz podłogi.

Słabą stroną szkoły stawała się opieka medyczna. Jeszcze w 1998 roku w naszej placówce trzy razy w tygodniu przyjmował stomatolog (prowadzona była fluoryzacja), raz w tygodniu pediatra, w 2000 roku na pełnym etacie była już tylko pielęgniarka.

Problemem stawało się również dożywianie uczniów. Jeszcze w latach osiemdziesiątych w szkole działała stołówka (np. w 1988 roku korzystało z obiadów 239 dzieci); ponadto w ramach akcji "Szklanka mleka" wszystkie dzieci z klas I-III i chętni z klas starszych pili mleko. W połowie lat dziewięćdziesiątych stołówka przestała istnieć.

W grudniu 1999 roku niespodziewanie zmarła zastępca dyrektora szkoły Barbara Szatkowska. Nową panią wicedyrektor została polonistka, Ewa Samsel.

01.03.2002r. w strukturach organizacyjnych szkoły zaczęła działać świetlica "O Uśmiech Dziecka". Skupia ona dzieci i młodzież z terenu Błonia w wieku 7 - 16 lat ze środowisk potrzebujących pomocy wychowawczej. Świetlica czynna jest codzienne od 14 do 19, w środy od 11 do 19. Prowadzi zajęcia plastyczne, teatralne, filmowe, profilaktykę uzależnień, rozmowy z psychologiem. Dzieci mają szansę znaleźć tam pomoc i wsparcie w różnych sytuacjach życiowych. 

Konsekwentnie  rozszerzano w szkole ideę integracji. Powstawały kolejne klasy integracyjne, w 2009 roku Rada Miejska podjęła uchwałę wprowadzającą nową nazwę szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu.

W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji, organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, po wykonaniu 6 zadań otrzymała tytuł „Szkoły z Klasą”.

W 2007 roku przystąpiliśmy do programu finansowanemu ze środków unijnych „Szkoła Równych Szans”. Przez niespełna rok realizowane były w szkole liczne zajęcia pozalekcyjne służące rozwojowi naszych uczniów i wyrównywaniu ich szans edukacyjnych. Budżet projektu wyniósł 103 tys. zł.

Po zakończeniu projektu nauczyciele zdecydowali o powołaniu przy szkole Stowarzyszenia; po długich dyskusjach otrzymało ono nazwę O USMIECH UCZNIA; 14 maja 2008 roku nasze Stowarzyszenie wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego i zaczęło swoją działalność.

Pomysł z założeniem stowarzyszenia był przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu udało się w latach 2008-2014 zrealizować ponad 40 projektów na łączną sumę prawie miliona czterystu tysięcy zł. Były to dotacje z różnych programów, np. PO KL, PO FIO, MEN, MSZ. Zdobyte środki pozwoliły na realizację wielu różnorodnych zajęć, zarówno dla dzieci z  problemami, w tym niepełnosprawnych, jak i dla uczniów uzdolnionych. Można było także zakupić nowoczesny sprzęt elektroniczny oraz specjalistyczną aparaturę, np. do EEG BIOFEEDBACK. W 2009 roku – m.in. dzięki dotacji PO FIO i wsparciu finansowemu gminy Błonie – powstała doskonale wyposażona sala terapii metodą Integracji Sensorycznej, w 2011 - gabinet EEG BIOFEEDBACK, a w kolejnych latach sala arteterapii.

Szkoła realizowała także kilka projektów gminnych ze środków PO KL, np. 2 projekty systemowe w ramach programu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III.

W 2009 roku przy szkole powstał nowoczesny kompleks boisk i mały plac zabaw. W 2014 roku w ramach programu „Wesoła Szkoła” zbudowano jeszcze jeden plac do zabawy dla najmłodszych uczniów, wśród których jest coraz więcej dzieci sześcioletnich.

W II 2010 roku Jerzy Gutkowski przestał pełnić funkcję dyrektora szkoły, do VIII 2010 p.o. dyrektora była Ewa Podyma; 18 VIII 2010 roku, po wygranym konkursie, dyrektorem szkoły została Aldona Cyranowicz.  

W ostatnich latach szkoła odniosła kilka znaczących sukcesów. Trzykrotnie zdobyliśmy międzynarodowy tytuł „Szkoła dla Ekorozwoju”, dwa razy byliśmy finalistami Konkursu MEN „Otwarta Szkoła”; w 2012 roku zostaliśmy laureatami tego prestiżowego konkursu. W tym samym roku SP2 nagrodzona została główną nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie „W kontakcie z Naturą”. W 2014 roku wydawana od kilku lat w SP2 gazeta „Nasze sprawy i sprawki” zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Mediów Szkolnych „Forum Pismaków”.

Szkoła jest organizatorem licznych imprez o charakterze lokalnym, np. Powiatowego Konkursu Ortograficznego, Gminnego Konkursu Kolęd. Od 2010 roku organizujemy tzw. Forum Edukacyjne skierowane do nauczycieli, terapeutów i rodziców.

Latem 2013 roku rozpoczęła się długo oczekiwana termomodernizacja i rozbudowa SP2. Wymieniono CO, ocieplono i otynkowano budynek; dzięki dobudowanej części szkoła zyskała 4 nowe sale. Zmieniono wygląd szatni, przeniesiono pomieszczenia biblioteki i świetlicy.

Obecnie do SP2 uczęszcza ponad 650 dzieci, mamy 30 klas, w tym 10 integracyjnych. W placówce zatrudnionych jest prawie 70 nauczycieli oraz 13 osób obsługi i administracji. Dzieci uczą się w przestronnych, doskonale wyposażonych klasach,  korzystają z bogatego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

W roku szkolnym 2014/2015  obchodzić będziemy trzy okrągłe rocznice: 85 rocznicę powstania szkoły, 50 rocznicę nadania jej imienia Janusza Korczaka oraz 50 rocznicę przeniesienia szkoły do obecnego budynku.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRZY ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWYCH.

 

Poniedziałek 21.10.2019

Poniedziałek 21.10.2019

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu
E-mail szkoły: sp2@blonie.pl
Informacja e-mail: sp2@blonie.pl
Telefon: 22 7253260
Adres szkoły: ul. Narutowicza 21; 05-870 Błonie